จัดลำดับ DW41

เกณฑ์การจัดลำดับ DW

DW ที่อยู่ในการจัดลำดับต้องมีราคามากกว่า 0.10 บาทและมีอายุคงเหลือมากกว่า 31 วันเท่านั้น

หลักทรัพย์อ้างอิง
ข้อมูลล่าสุด ณ (ข้อมูล delayed 15 นาที)