ตัวอย่างวิธีการเริ่มลงทุนใน DW บนหลักทรัพย์ต่างประเทศ