J.P.Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน) ค่าความผันผวนแฝง (%) ค่าความผันผวนในอดีตย้อนหลัง 90 วัน (%) สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C1908A ADVANC Call 2019-02-26 2019-08-06 23 41 15
ADVA41C1910A ADVANC Call 2019-03-26 2019-10-15 93 41.4 15
ADVA41C1910B ADVANC Call 2019-03-26 2019-10-29 107 39.5 15
ADVA41C1912A ADVANC Call 2019-07-02 2019-12-17 156 41.5 15
ADVA41P1908A ADVANC Put 2019-02-26 2019-08-06 23 44 15
ADVA41P1911A ADVANC Put 2019-05-02 2019-11-05 114 44 15
ADVA41P1912A ADVANC Put 2019-07-09 2019-12-24 163 42.5 15
AEON41C1912A AEONTS Call 2019-06-25 2019-12-09 149 61.9 25.9
AMAT41C1908A AMATA Call 2019-02-26 2019-08-06 23 57 20.5
AMAT41C1912A AMATA Call 2019-06-25 2019-12-09 149 56 20.5
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2019-07-18 12:30 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน